Struktura

Sekretariat

Sekretariat Instytutu
ul. Bohaterów Westerplatte 64
Pokój nr 225
Telefon: 59 84 05 924
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Adam Czarnecki
Telefon: 59 84 05 924
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Agnieszka Mierzlikin
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Magdalena Mułyk

Godziny przyjęć interesantów:
10:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku

Dyrektor

dr Grzegorz Piekarski

Dyżur: 
wtorek: 14:30 - 15:30 
środa: 11:00 - 12:30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Dyrektora

dr Justyna Ratkowska - Pasikowska Dyżur: 
środa: 11:00 - 12:30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Edukacji Wczesnej

Problemy badawcze:
 • (dr hab. prof. nadzw. Lucyna Preuss – Kuchta) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Rola ucznia, szkoły i środowiska.
 • (dr Jolanta Maciąg) Zagadnienia w refleksji zorientowanej pedagogicznie, obejmujące przede wszystkim problematykę dotyczącą nauczyciela i dziecka we współczesnej przestrzeni edukacyjnej w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej, między innymi:
  1) diagnozę i terapię pedagogiczną dziecka z trudnościami w uczeniu się/ o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  2) dydaktykę edukacji zintegrowanej
  3) obszar kształcenia społeczno-przyrodniczego/regionalnego, międzykulturowego, ekologicznego na szczeblu propedeutycznym
  4)elementy pedeutologii oraz teorii komunikacji interpersonalnej i teorii zarządzania.
 • (dr Małgorzata Puchowska) Teoria i historia teatru szkolnego; diagnoza współczesnego teatru szkolnego; kompetencje prowadzących szkolne teatry oraz metody pracy ze szkolnymi grupami teatralnymi. Rola teatru szkolnego w procesie socjalizacji, stymulacji postaw kreatywnych, rozwoju umiejętności komunikacyjnych, przygotowania odbiorców sztuki. Zależność repertuaru scen szkolnych od uwarunkowań politycznych, kulturowych i ekonomicznych oraz kształcenie kompetencji językowych poprzez teatr.
 • (dr Marta Anna Sałapata) Problematyka śmierci i umierania w ujęciu interdyscyplinarnym. Tanatologia i tanatopedagogika. Trauma i traumatyczna żałoba i dzieci i młodzieży. Sytuacja trudna oraz umiejętności radzenia sobie. Dziecko i dzieciństwo w realiach współczesnego świata. Pedagogika przedszkolna. Pedeutologia. Proces kształtowania się tożsamości (osobowej i zawodowej) nauczyciela edukacji wczesnej. Wsparcie nauczyciela w rozwoju. Kompetencje zawodowe nauczyciela/wychowawcy.
 • (dr Izabela Stelmasiak) Pedagogika przedszkolna, personalizm, dziecko w przestrzeni wielokulturowego Pomorza.
 • (mgr Tomasz Dobrowolski) Nauczyciel - mężczyzna w edukacji wczesnej. Stereotypy edukacyjne.
 • (mgr Joanna Król-Mazurkiewicz) Edukacyjny Tutoring Rówieśniczy w procesie kształcenia uczniów o niskich wynikach uczenia się.
 • (mgr Piotr Modzelewski) Optymizm nauczyciela edukacji wczesnej; Przekonania pedagogów o naturze ludzkiej i ich konsekwencje socjalizacyjne (człowiek dobry-zły z natury, zmienny-niezmieny itd.)
 • (mgr Mateusz Nitka) Kompetencje informatyczne nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja informatyczno-medialna w Polsce i na świecie. Zastosowanie nowych mediów w kształceniu. Projektowanie systemów kształcenia dorosłych (również w kontekście edukacji wspomaganej ICT)
 • (mgr Lucyna Pacan) Uczeń jako podmiot oddziaływań wychowawczych – nagroda i kara. Norma w odniesieniu do kształtowania zachowań uczniów klas młodszych.
tel. (59) 84 05 927 Kierownika Zakładu
dr Marta Sałapata
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr hab. prof. AP Lucyna Preuss-Kuchta
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Jolanta Maciąg
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Małgorzata Puchowska
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Izabela Stelmasiak
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Lucyna Pacan
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Joanna Król-Mazurkiewicz
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Danuta Rosa
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Tomasz Dobrowolski
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Piotr Modzelewski
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Mateusz Nitka
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Historii Oświaty i Wychowania

Problemy badawcze:
 • Edukacja w II Rzeczypospolitej (instytucje, osoby, strategie)
 • Pedagogie totalitarne (1922 - 1989)
 • Wychowanie w najnowszych dziejach polskich (PRL)
 • Szkolnictwo resortowe a system edukacji narodowej
 • Badania regionalne w historii wychowania
 • Edukacja całożyciowa (kontekst historyczno-komparatystyczny)
 • Szkoły elitarne w Europie dawnej i współcześnie
 • Specyficzne i niespecyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka (mgr M. Czaja)
 • Problemy diagnozy i terapii logopedycznej (mgr M. Czaja)
 • Zagadnienia terapii czytania i pisania (mgr M. Czaja)
 • Historia kultury i języka mniejszości narodowych,
 • Problem bilingwizmu Kaszubów (w ujęciu historycznym- pedagogicznym).
Kierownik Zakładu
dr hab. prof. nadzw. Roman Tomaszewski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Michalina Czaja
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Małgorzata Kowalczyk
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji

Problemy badawcze:
 • (dr Małgorzata Jarecka-Żyluk) Międzykulturowe, interkulturowe, regionalne pogranicza edukacyjne, dialog kultur, tożsamość kulturowa, podmiotowość, tolerancja, obyczajowość, regionalizm, kultura regionu, międzykulturowość, wielokulturowość
 • (dr Lucja Lassota) Sytuacje życiowe seniorów oraz czynniki zdrowotne w tym psychospołeczne i kulturowe
 • (dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler) Pedagogika zdrowia, edukacja zdrowotna, teoria wychowania fizycznego, retoryka zdrowia, sposoby doświadczania kultury fizycznej, tożsamość zdrowotna, doświadczanie choroby i niepełnosprawności, przywracanie zdrowia, metody jakościowe (rekonstrukcyjne) w badaniach społecznych
 • (dr Justyna Ratkowska-Pasikowska) Seksualność człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem seksualności dziecęcej, edukacja seksualną, antropologia ciała (cielesność, nagość, ciało uspołecznione, ciało więzione), psychoanalizę, teorię queer (mniejszości seksualne), socjologię seksualności, kategorię normatywności, strategie regulacji normatywności, norma i patologia zachowań seksualnych, moralność, kontrola społeczna, władza, opór.
 • (dr Łukasz Androsiuk) Rola, miejsce i znaczenie mediów ergodycznych oraz nieergodycznych w naukach pedagogicznych, pedagogiczny potencjał nowych mediów
 • (dr Sławomir Pasikowski)
  - metodologia badań społecznych;
  -zastosowania statystyki w badaniach nad edukacją, w szczególności statystyczna analiza danych jakościowych;
  -władza i opór w edukacji
 • (dr Grzegorz Piekarski) Zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół działań prospołecznych realizowanych w ramach wolontariatu społecznego, ich uwarunkowań, typów, profesjonalizacji działań opartych o idee wolontariatu, potencjału osobotwórczego działań wolontarystycznych i ich możliwości w (re)organizowaniu środowiska wychowawczego, teoria qeer, płeć społeczno-kulturowa
 • (mgr Marta Gliniecka) Nowe media (filmy, blogi internetowe, portale społecznościowe, etc.) i ich rola w życiu młodego człowieka.
  - arteterapia.
  - jako muzyk - bierze udział w działaniach edukacyjnych Teatru STOP. Pisze własne teksty i komponuje muzykę (www.martagliniecka.pl).
 • (mgr Telimena Ryta) Edukacja regionalna, wielokulturowa i międzykulturowa, tożsamość kulturowa, tożsamość społeczna rodziców, nauczycieli i uczniów, mniejszości narodowe i etniczne, zagadnienia edukacyjne mniejszości narodowych w Polsce

Pracownia Metodologii Nauk o Edukacji

Główne cele:

  1. Prowadzenie badań nad rozwiązaniami metodologicznymi przyjmowanymi w badaniach nad edukacją
  2. Gromadzenie informacji na temat istniejących trendów w zakresie badań nad edukacją w kraju i zagranicą
  3. Wsparcie w zakresie projektowania przedmiotów realizujących wymagania ministerialne
  4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych rozwijających umiejętności projektowania, prowadzenia oraz konsumowania badań naukowych i ewaluacyjnych w pedagogice

Skład osobowy Pracowni:

  • Sławomir Pasikowski (kierownik pracowni)
  • Mateusz Nitka (specjalista w zakresie informatyzacji badań i dydaktyki)
  • Grzegorz Piekarski (projekty zewnętrzne)
tel. (59) 84 05 948 Kierownik Zakładu
dr Grzegorz Piekarski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • prof. dr. hab. L. Witkowski
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Łukasz Androsiuk
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Małgorzata Jarecka-Żyluk
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Lucja Lassota
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Agnieszka Łagoda
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Ewa Murawska
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Justyna Ratkowska-Pasikowska
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Natalia Sokołowicz
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Sławomir Pasikowski
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Marta Gliniecka
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Telimena Ryta
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej

Problemy badawcze:
 • (dr hab. prof. nadzw. Wanda Woronowicz) Edukacja refleksyjna i jej interdyscyplinarne zastosowanie
 • (dr Danuta Apanel) Historia opieki i edukacji osób niepełnosprawnych na Pomorzu. Czasopiśmiennictwo dziecięce okresu Polski Ludowej.
 • (dr Iwona Gumowska) Pedagogika rodziny. Piecza zastępcza
 • (dr Dorota Kiełb-Grabarczyk) Problematyka wpływu rodziny pochodzenia na różne aspekty funkcjonowania człowieka
 • (dr Wiesław Lesner) Poradnictwo pedagogiczne. System oświaty w Polsce. Patologie społeczne.
 • (dr Tomasz Maliszewski) Tradycje, współczesność i perspektywy po- i pozaszkolnej działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacji dorosłych w Polsce i na świecie
 • (dr Zdzisław Piwoński) Edukacja aksjologiczna i jej uwarunkowania
tel. (59) 84 05 949 Kierownik Zakładu
dr hab. prof. nadzw. Wanda Woronowicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Danuta Apanel
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Dorota Kiełb-Grabarczyk
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Iwona Gumowska
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Wiesław Lesner
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Zdzisław Piwoński
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Tomasz Maliszewski
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej

Problemy badawcze:
 • (dr hab. prof. nadzw. Ryszard Kozłowski) Filozofia człowieka, pedagogika inkluzyjna, pedagogika i filozofia religii, antropologia i filozofia kultury, etyka, aksjologia, bioetyka
 • (dr Grażyna Durka) Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży i ich profilaktyka
 • (dr Anetta Jaworska) Psychospołeczne korelaty działalności resocjalizacyjnej w warunkach penitencjarnych
 • (dr Paweł Kozłowski) Psychospołeczne predyktory niedostosowania społecznego
 • (dr Robert Parol) Znaczenie środowiska pracy w procesie kształcenia zawodowego w odziaływaniu resocjalizacyjnym. Kształcenie ustawiczne w inkluzji osób marginalizowanych na rynku pracy ze względu na wiek.
 • (dr Ewa Piotrów) Procedura mediacji jako forma oddziaływań wychowawczych wobec nieletnich i dorosłych sprawców. Realizacja kary pozbawienia wolności oraz uwarunkowania procesu readaptacji społecznej kobiet.
 • (dr Łukasz Wirkus) Uwarunkowania psychospołeczne stresu zawodowego i jego konsekwencje w służbach probacyjnych Etyka zawodowa w służbach społecznych Profilaktyka zagrożeń społecznych
 • (dr Sebastian Zdończyk) Jakość życia i funkcjonowanie psychoseksualne w chorobach przewlekłych, onkoseksuologia, seksualność osób niepełnosprawnych, promocja zdrowia seksualnego, profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych, przestępstwa seksualne
 • (mgr Anna Patalon) zagadnienia z zakresu filozofii państwa i prawa oraz historii idei. W aktualnie realizowanych badaniach koncentruję się na problematyce sprawiedliwości i równości społecznej oraz ideologicznych założeniach ruchu kibucowego.

Pracownia Bioetyki

Z naukowo-kulturowego i metodologicznego punktu widzenia współczesna bioetyka stanowi jedną z ważniejszych gałęzi naukowych w świecie, dlatego aktywne i twórcze włączenie jej elementów do badań społecznych prowadzonych przez Zakład Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej postrzegamy jako jeden z czynników rozwijających aktywność naukową i społeczną Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pedagogika społeczna i resocjalizacyjna zajmuje się współczesnymi zagadnieniami, które dotyczą człowieka jako jednostkę i jako społeczeństwo. Diagnozuje i rozwiązuje problemy, w jakich znajduje się człowiek, analizując je od strony etycznej i aksjologicznej, prawnej i psychologicznej. W tym sensie pedagogice społecznej i resocjalizacyjnej bliskie są zagadnienia związane z coraz bardziej rozwijającą się bioetyką (etyką życia), która dopełnia i analizuje problemy występujące w pedagogice społecznej (godność człowieka, nietykalność życia, prawa człowieka, dylematy moralne i etyczne obecne u początku i końca życia człowieka itd., zagadnienie śmierci i umierania, etyczne aspekty prokreacji, moralne implikacje genetyki, kwestie starzenia się i demencji jako problemu moralnego i społecznego, problemy dot. postaw w relacji lekarz-pacjent, klient-pedagog społeczny itp.). W zakresie bioetyki poszczególni członkowie zespołu dysponują znacznym dorobkiem naukowym.
Cele:

  1. Monitorowanie najnowszych trendów w bioetyce (społeczno-kulturowych, prawno-etycznych, filozoficzno-światopoglądowych)
  2. Prowadzenie badań interdyscyplinarnych obejmujących wpływ szczegółowych kwestii bioetycznych na człowieka i społeczeństwo
  3. Współpraca z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi (udział w konferencjach, sympozjach, prowadzenie seminariów naukowych)
  4. Ogłaszanie wyników badań (publikacje, organizację sympozjów naukowych i konferencji, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych)
  5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych rozwijających wrażliwość na kwestie bioetyczne i kształtujących umiejętności ich analizowania i rozwiązywania.

Skład osobowy Pracowni:

  • dr hab. prof. AP Ryszard Kozłowski (kierownik zakładu pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej, koordynator pracowni). Dr hab. Nauk filozoficznych i teologicznych, specjalność filozofia zainteresowania badawcze: antropologia kulturowa, filozofia człowieka, pedagogika inkluzyjna, etyka, aksjologia, bioetyka.
  • dr Sebastian A. Zdończyk (adiunkt w zakładzie pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej). Doktorat z nauk o zdrowiu uzyskany na wydziale nauk o zdrowiu pomorskiego uniwersytetu medycznego w szczecinie. Zainteresowania badawcze: medycznie wspomagana prokreacja, problemy etyczne w opiece paliatywnej, etyka zawodów medycznych.
  • mgr Anna Patalon (asystent w zakładzie pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej). Absolwentka filozofii na wydziale nauk społecznych uniwersytetu gdańskiego (2004) oraz prawa na wydziale prawa i administracji uniwersytetu gdańskiego (2005). Prace magisterskie na obu kierunkach usytuowane w obrębie filozofii państwa i prawa oraz historii idei, poświęcone analizie procesów globalizacji. Zainteresowania badawcze: filozoficzne, aksjologiczne i prawne aspekty sztucznej ingerencji w naturalne procesy życia (biopolityka, biojurysprudencja i bioprawo), relacje między bioetyką a prawem we współczesnych społeczeństwach demokratycznych.
  • mgr Daria Bieńkowska (stały współpracownik w Pracowni Bioetycznej, Wykładowca prawa w WSB w Gdańsku WSB, doktorantka na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS, Warszawa, Wydział Prawa). Prawnik, negocjator, mediator stały sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Zainteresowania naukowe: prawo deliktów, reguła niedbałości lekarskiej, medyczna odpowiedzialność, filozofia i prawa człowieka, bioetyka, aksjologia prawa, etyka medyczna. Dysertacja doktorska pt. Nadużycia medyczne w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych a koncepcja medycyny defensywnej.
tel. (59) 84 05 947 dr hab. prof. nadzw. Ryszard Kozłowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Anetta Jaworska
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Ewa Piotrów
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Grażyna Durka
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Łukasz Wirkus
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Małgorzata Słowik
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Robert Parol
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Paweł Kozłowski
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Sebastian Zdończyk
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Anna Patalon
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Psychologii Ogólnej

Problemy badawcze:
 • (prof. nadzw. Herbert Zoglowek) Osobowość i profesjonalizm nauczycieli; Analiza pojęcia eksperymentowanie jako kategorii dydaktycznej; Psychologiczne i pedagogiczne aspekty trenowania grup sportowych.
 • (dr Maria Aleksandrovich) Podmiotowe uwarunkowania sukcesu artystycznego; Metody diagnozy i rozwoju zdolności dzieci i młodzieży.
 • (dr Dominika Kurpiel) Jakość życia w chorobach psychosomatycznych.
 • (dr Piotr Próchniak) Psychologia zachowań ryzykownych.
 • (dr Anna Koprowicz) Sytuacja psychologiczna rodziców osób niepełnosprawnych; Wczesna relacja rodzic-dziecko; Psychologiczne uwarunkowania wybitnych zdolności językowych.
 • (mgr Emilia Kardaś - Grodzicka) Psychologia osób starszych; Rodzicielstwo zastępcze; Bilans zysków i strat a wybrane zasoby osobiste rodziców zastępczych u progu starości.
tel. (59) 84 05 928 Kierownika Zakładu
dr Maria Aleksandrovich
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • prof. nadzw. Herbert Zoglowek
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Anna Koprowicz
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Dominika Kurpiel
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Piotr Próchniak
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Emilia Kardaś-Grodzicka
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Halszka Michalska
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Joanna Kamykowska
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Pracy Socjalnej

Publikacje 2014 Problemy badawcze:
 • (prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon) Ideowe uwarunkowania pracy socjalnej; filozofia procesu i jej inspiracje dla teorii pracy socjalnej
 • (dr hab.prof. nadzw. Wanda Kamińska) Dydaktyka doradztwa zawodowego, coaching i mentoring w teorii i w praktyce,modelowanie transferu wiedzy i umiejętności.
 • (dr Szymon Dąbrowski) Rozprawa doktorska w zakresie pedagogiki religii, pedagogiki kultury i pedagogiki społecznej. Aktualne zainteresowania naukowe to analiza korelacji sfery religijnej człowieka z kontekstem edukacji publicznej oraz działań w sferze pomocy społecznej i pracy socjalnej. W wymiarze empirycznym: opracowywanie projektów społecznych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz działań wolontariatu społecznego. W wymiarze teoretycznym: krytyczna analiza tradycyjnego i ponowoczesnego dyskursu religijnego i kulturowego.
 • (dr Irena Figurska) zarządzanie wiedzą w organizacji, zarządzanie pracownikami wiedzy, zarządzanie zasobami ludzkim
 • (dr Mikołaj Jacek Łuczak) Socjolog, wykładowca i badacz społeczny. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznania, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (Wydział Nauk Społecznych UAM). Interesuje się szeroko pojmowaną socjologią kultury, problematyką zmian na rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, integracji i reintegracji społecznej, a także socjologią medycyny – ze szczególnym uwzględnieniem pozamedycznych aspektów opieki paliatywno-hospicyjnej, w tym zagadnień wolontariatu hospicyjnego. Specjalizuje się w prowadzeniu badań jakościowych, w zarządzaniu projektami badawczymi, opracowaniu strategii badawczych i metodologii. Prowadzi również szkolenia z zakresu ewaluacji projektów. Autor i współautor artykułów, raportów badawczych i diagnoz.
 • (dr Ryszard Sitek) historia idei, historia polskiej filozofii i myśli społecznej, filozofia społeczna i filozofia polityki, psychohistoria, zastosowanie biografistyki w badaniach społecznych
 • (mgr Karolina Zaniewska) Zainteresowania naukowe dotyczą pedagogiki społecznej, praktyki pracy socjalnej, dydaktyki szkoły wyższej, socjologii młodzieży. Działalność badawcza obejmuje społeczny obraz młodzieży akademickiej, pokoleniowe uwarunkowania kształtowania się systemu wartości oraz znaczenia autorytetów w życiu młodzieży, a także wartości we współczesnej edukacji akademickiej.
Kierownik Zakładu:
prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr hab.prof. nadzw. Wanda Kamińska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Irena Figurska
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Mikołaj Jacek Łuczak
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Ryszard Sitek
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr Szymon Dąbrowski
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Karolina Zaniewska
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Klaudia Żelechowska-Durka
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • mgr Maciej Maraszkiewicz
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Instytut / Struktura Instytutu